Handelsbetingelser

 1. Anvendelse
  1. Disse handelsbetingelser finder anvendelse på ethvert aftaleforhold, indgået imellem NorBot IVS (herefter kaldet ”NorBot”) og kunden, med undtagelse af abonnementsaftaler.
 2. Definitioner
  1. Kildetekst: Det tekstmateriale, som kunden ønsker oversat af NorBot.
  2. Ydelse: NorBots oversættelse af kildeteksten.
  3. Hjemmesiden: NorBots hjemmeside, https://norbot.dk.
 3. Aftalegrundlag
  1. Disse handelsbetingelser udgør sammen med NorBots tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om NorBots salg og levering af produkter og ydelser til kunden (herefter kaldet ”Aftalegrundlaget”).
  2. Kundens købsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til NorBot udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
  3. Aftalegrundlaget kan undtagelsesvist fraviges. Enhver fravigelse i betingelserne skal specificeres i en skriftlig aftale mellem NorBot og kunden.
 4. Produkter og ydelser
  1. NorBot tilbyder oversættelser fra dansk til norsk.
  2. Fejlberegning for NorBot Standard oversættelser
   1. Oversættelserne kan indeholde op til 4% fejl
   2. Fejlprocenten beregnes som gennemsnit for hele ydelsen.
   3. Følgende regnes som fejl og tæller hver især for 1 fejl:
    1. Forkert ord
    2. Stavefejl
    3. Ord med forkert bøjning
    4. Forkert ordstilling
    5. Tegnsætningsfejl
   4. Følgende regnes ikke som fejl:
    1. Fejl, som er fremkommet pga. stavefejl, grammatiske fejl, sproglige fejl eller tegnsætningsfejl i kundens tekst
    2. Korrekte og tidssvarende ord og udtryk, der kan oversættes på flere måder
 5. Tilbud og indgåelse af aftaler
  1. NorBots tilbud til kunden er gældende i 10 hverdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
  2. En aftale er gældende og bindende for begge parter, så snart NorBot har modtaget kundens skriftlige accept.
  3. Efter modtagelse af kundens accept fremsender NorBot en ordrebekræftelse til kunden.
  4. Alle mundtlige og skriftlige tilbud og ordrebekræftelser afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser.
 6. Kildetekst
  1. Kunden kan gøre kildeteksten tilgængelig for NorBot på følgende måder:
   1. Ved at sende kildeteksten som fil til NorBot, enten pr. email eller via formularen på hjemmesiden. Filen skal være i et af de filformater, som er anført på hjemmesiden.
   2. Ved at give NorBot adgang til kundens webshop-backend, hvor NorBot kan hente kildeteksten. Dette forudsætter, at kundens webshopsystem kan importere og eksportere csv-filer med den tekst, der skal oversættes.
 7.  Levering
  1. Hvis det er aftalt, at kunden skal sende kildeteksten som fil(er) til NorBot:
   1. Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor NorBot har modtaget al kildetekst fra kunden.
   2. Ydelsen leveres pr. email i samme filformat som kildeteksten, medmindre andet er aftalt.
  2. Hvis det er aftalt, at NorBot skal hente kildeteksten i kundens webshop-backend:
   1. Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kunden har leveret login-oplysninger hertil og NorBot har fået utvetydig besked om, hvad der skal oversættes.
   2. Ydelsen leveres direkte i kundens webshop-backend.
  3. Leveringstid
   1. Som udgangspunkt er leveringstiderne som følger:
    • Kildetekster under 5.000 ord: højst 5 hverdage
    • Kildetekster mellem 5.000 og 49.999 ord: højst 10 hverdage
    • Kildetekster mellem 50.000 og 99.999 ord: højst 15 hverdage
    • Kildetekster over 100.000 ord: leveringstiden beregnes ud fra opgavens omfang
   2. I nogle tilfælde kan NorBot forlænge leveringstiden:
    • Hvis kildeteksten indeholder mange fagudtryk
    • Hvis kildeteksten indeholder mange stavefejl eller grammatiske fejl
    • Hvis kildeteksten leveres i mange filer.
  4. Leveringsdatoen fremgår af ordrebekræftelsen.
 8. Priser og betaling
  1. NorBots til enhver tid gældende priser kan findes på hjemmesiden. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.
  2. NorBot fremsender faktura og eventuelle rykkerskrivelser til kunden pr. email.
  3. Betalingsfristen er 10 hverdage fra fakturadatoen.
  4. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til NorBots bankkonto. Bankoplysningerne fremgår af fakturaen.
  5. Betaling skal ske rettidigt, også selv om kunden har indgivet reklamation.
  6. Ved manglende betaling på forfaldsdatoen pålægges renter fra forfaldsdatoen til betalingen finder sted.
  7. Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på 100 kr.
  8. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand for inddrivelse ved retslig inkasso. Dette gælder uanset beløbets størrelse.
 9. Kundens forpligtelser
  1. Ved accept af NorBots tilbud forpligter kunden sig til at oplyse NorBot om følgende:
   1. Fulde navn
   2. Adresse (postnummer og by)
   3. Telefonnummer
   4. Email-adresse
   5. CVR-nummer (kun erhvervskunder)
  2. Hvis det er aftalt, at kunden sender kildeteksten som fil til NorBot, forpligter kunden sig til at levere kildeteksten i et af de filformater, der er angivet på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt.
  3. Hvis det er aftalt, at NorBot skal kunne tilgå kundens webshop-backend, er kunden forpligtet til at levere login-oplysninger hertil.
 10. NorBots forpligtelser
  1. NorBot forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.
  2. Al kildetekst og tilhørende ydelse, som ikke er offentlig tilgængelig, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre NorBot har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng.
 11. Ophavsret
  1. Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.
  2. NorBot kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til kildeteksten.
  3. Såfremt pkt. 11.1 og 11.2 er overholdt, har kunden ubegrænset og eksklusiv brugsret over ydelsen, når hele det skyldige beløb er betalt.
 12. Fortrydelsesret
  1. Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.
  2. Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.
 13. Reklamation
  1. Kunden er forpligtet til at undersøge ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra NorBot har meddelt, at levering har fundet sted.
  2. Fejl i ydelsen kan ikke danne grundlag for reklamation, hvis fejlprocenten er lavere end angivet i pkt. 4.2.
  3. NorBot er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
  4. Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende.
  5. Afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som NorBot vælger ikke at afhjælpe.
 14. Misligholdelse
  1. I tilfælde af misligholdelse af aftalen, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
  2. Følgende forhold anses som misligholdelse fra kundens side:
   1. Kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning
   2. Kunden er registreret i RKI.
   3. Kildeteksten er i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.
   4. Kildeteksten er krænkende, racistisk, nedladende, vulgær eller på anden måde upassende.
  3. Følgende forhold anses som misligholdelse fra NorBots side:
   1. Hvis NorBot har overskredet en leveringsfristen med mere end 10 dage uden gyldig grund, jf. pkt. 15a og pkt. 19.
   2. Hvis NorBot ikke har afhjulpet væsentlige mangler ved ydelsen inden for 30 dage efter kundens skriftlige reklamation.
 15. Ansvarsfraskrivelse
  1. NorBot kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler ved import eller eksport af filer til webshop-backend, hvis disse skyldes webshopsystemet.
  2. NorBot kan ikke gøres ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, prisdifferencetab, tab af data eller andre indirekte tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen.
  3. Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold, dog senest 10 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.
  4. Et eventuelt erstatningskrav over for NorBot kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.
 16. Force Majeure
  1. NorBot fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som NorBot ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.
  2. Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, sabotage, strejke, lockout, boykot og blokade betragtes som force majeure.
 17. Gældende ret og værneting
  1. Samhandel mellem NorBot og kunden er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Enhver tvist, som måtte opstå mellem NorBot og kunden, skal løses i overensstemmelse med dansk ret.
  3. Værnetinget er NorBots hjemting.
 18. Gyldighed
  1. Disse handelsbetingelser er gældende fra 6. 8. 2016.
  2. Betingelserne kan ændres uden varsel, men den enkelte ordre er til enhver tid omfattet af de betingelser, der er gældende på aftaletidspunktet, medmindre andet er aftalt skriftligt.